„Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój, oś priorytetowa II., działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

Czas trwania: 1 września 2016 – 30 czerwca 2023

Projekt realizowany jest przez Pracodawców RP w partnerstwie z Wyższą Szkoła Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie, Uczelnią Łazarskiego oraz Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.