Narodowy Kongres Nauki

W dwudniowym Narodowym Kongresie Nauki, który rozpoczął się 19 września w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, bierze udział prawie 3000 przedstawicieli środowiska akademickiego i zaproszonych gości reprezentujących gospodarkę, samorządy, świat polityki i instytucje samorządowe. Wśród uczestników tego jednego z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii polskiej nauki i szkolnictwa wyższego znaleźli się też przedstawiciele naszej Uczelni: prof. dr hab. Julian Auleytner, Rektor Uczelni Korczaka oraz prof. dr hab. Mirosław Grewiński, Prorektor Uczelni Korczaka, dr Joanna Lizut, Dyrektor ds. Nauki i Dydaktyki oraz dr Marek Kawa.

Narodowy Kongres Nauki stanowi podsumowanie debaty, jaka toczyła się podczas dziewięciu niedawnych konferencji programowych NKN oraz innych spotkań i konsultacji. Głównym punktem wydarzenia była prezentacja założeń Ustawy 2.0 - nowej konstytucji dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę poświęcone zostały panele i seminaria. Podczas Kongresu podejmowana jest też tematyka wykorzystania funduszy krajowych i unijnych, służących rozwojowi badań naukowych, komercjalizacji wyników badań, współpracy nauki z gospodarką oraz rozwojowi edukacji na poziomie wyższym.

 

 

W tekście wykorzystano materiały MNiSW