XXIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Tegoroczny, XXIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, w którym uczestniczyły władze naszej Uczelni (Rektor prof. Mirosław Grewiński i Prorektor dr Joanna Lizut), poświęcony był przede wszystkim etyce i wartościom w pracy socjalnej oraz stosowaniem ich w praktyce. Gospodarzem dwudniowego wydarzenia w dniach 24-25 października był Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program Zjazdu obejmował wiele obrad i sesji plenarnych dotyczących takich zagadnień, jak: wartości w politykach publicznych i pracy socjalnej, teorie społeczne na rzecz praktyki badawczej, edukacja aksjologiczna (m.in. sposoby przekazywania wiedzy na temat wartości), formy pomocy i świadczeń, przyszłość szkół pracy socjalnej, aksjologiczne dylematy i wyzwania dla praktyki.

Podczas sesji poświęconej teoriom i badaniom w pracy socjalnej wystąpił prof. Mirosław Grewiński, który przedstawił referat pt. "Polityka społeczna bazująca na wartościach", natomiast wystąpienie dr Joanny Lizut w trakcie sesji dotyczącej przyszłości szkół pracy socjalnej zatytułowane było "Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań na rzecz poprawy jakości kształcenia pracowników socjalnych. (Doświadczenia projektu partnerskiego MRPiPS, Uczelni Korczaka i Uniwersytetu Szczecińskiego)".

 

 

Zdjęcia autorstwa Olgi Maciejewskiej