Misja Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej

Do działań podejmowanych przez Centrum Rozwoju Pracy Socjalnej należy m.in.:

  • opracowywanie programów kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku praca socjalna,
  • opracowywanie programów kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie pracy socjalnej,
  • przygotowywanie programów kursów doskonalących, seminariów i innych małych form kształcenia,
  • organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej, studentami, pracownikami socjalnymi,
  • promocja kierunku praca socjalna na terenie szkół średnich w regionie, spotkania z uczniami,
  • zawieranie porozumień dot. współpracy z instytucjami pomocy społecznej,
  • organizacja i udział w konferencjach, zjazdach, seminariach i sympozjach z zakresu pomocy społecznej.